Den svenska rättsrötan har fått ett nytt kapitel i historieböckerna

0
688

Igår kom kammarrättens slutgiltiga beslut i ”ADHD-fallet”. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd, vilket innebär att förvaltningsrättens beslut att avvisa mitt överklagande av granskningsnämndens beslut att fria SVT och Fråga doktorns vilseledande ADHD-inslag står fast.

I Fråga doktorns program den 17 april 2023 behandlades temat Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Utifrån att flertalet påståenden som förekom i programmet om ADHD och dess förekomst och behandling gav en tendensiös och ensidig bild av nuvarande forskningsläget, samt då programmet därmed uppenbart stred mot kraven på saklighet och opartiskhet, anmälde jag programmet till Granskningsnämnden för radio och tv (GRN) den 3 maj 2023 (se bilaga 1).

Granskningsnämnden och överklagandet till förvaltningsrätten

Den 21 september 2023 meddelade GRN att min anmälan inkommit i tid och även för övrigt uppfyller kriterierna för hur en anmälan ska framställas, samt att det av mig anmälda programmet skulle komma att granskas. Redan 1,5 timme efter bekräftelsen meddelade GRN sitt beslut, fattat redan den 11 september, att fria programmet och det aktuella ADHD-inslaget som myndigheten ansåg inte hade brutit mot kraven på osaklighet och partiskhet.

Efter ett flertal kontakter med GRN gällande besvärshänvisning och förutsättningarna för ett överklagande av myndighetens beslut framställde och inlämnade jag ett överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm den 3 oktober 2023 (se bilaga 2). Ett överklagande som jag, efter att ha fått ta del av aktbilagorna i målet och därigenom även yttrande från SVT, kompletterade den 25 oktober 2023 med de samlade bevisen på att SVT brutit mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Förvaltningsrättens avvisning

Den 27 november 2023 meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm sitt beslut att avvisa mitt överklagande. Detta med motiveringen att rätten ansåg att överklagandebestämmelserna i radio- och tv-lagen får anses vara sådana särskilda bestämmelser i en specialförfattning som avses i förarbetena till förvaltningslagen och att Förvaltningslagens bestämmelse om överklagbarhet därmed inte är tillämplig. Förvaltningsrätten anser därmed att det av mig överklagade beslut av granskningsnämndens inte är överklagbart.

Förvägran att lämna ut referenser och allmänna handlingar

Jag har under hela ovan beskrivna process, av både SVT och av GRN, förvägrats referenserna till de i programmet förmedlade felaktiga och/eller vilseledande påståendena. Först när jag efter mitt överklagande av GRN:s beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm, genom partsinsyn, fått ta del av GRN:s beslutsunderlag fick jag den 22 november 2023 underlagen av GRN. Detta också först efter min önskan om besvärshänvisning av GRN:s tidigare avslag på min begäran om utfående av allmänna handlingar den 12 oktober 2023.

Motstridiga rättsprinciper i en av vår tids mest angelägna folkhälsofrågor

Den 18 december 2023 överklagade jag förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Detta bland annat utifrån de motstridiga rättsprinciper och den rättsliga förvirring som förvaltningsrättens beslut exponerat i denna en av de viktigaste folkhälsofrågorna i vår tid. I mitt överklagande belyste jag bland annat att jag, genom SVT:s och GRN:s förvägran att lämna ut referenserna till de i det aktuella programmet förmedlade påståendena om ADHD, förvägrats en möjlighet att bemöta och i sak påvisa felaktigheterna i SVT:s resonemang innan GRN:s beslut.

Jag konstaterade också att hela ovan nämnda förfarandet möjliggör att ett public service bolag (SVT) kan förmedla vetenskapliga felaktigheter, och genom direkt felaktiga och i sammanhanget helt irrelevanta källor bli befriad av en granskande myndighet (GRN) vars beslut sedan anses som icke överklagbart. Något som knappast kan vara i linje med lagstiftarens mening utan snarare kan ses som ett hot mot hela den demokratiska rättsordningen i Sverige.

I mitt överklagande påtalade jag också att ovan nämnda förfarandet bidrar också till ett undanhållande av aktuella forskningsläget och evidensbaserad kunskap från allmänheten och till reproducerande och upprätthållande av ovetenskapliga föreställning om ADHD, dess uppkomst och behandling. Något som i sig får betydande negativa konsekvenser inte bara för enskilda individer utan också för folkhälsan i Sverige.

Den svenska rättsrötan

Igår, den 13 februari 2024, kom kammarrättens slutgiltiga beslut i fallet. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd, vilket innebär att förvaltningsrättens beslut att avvisa mitt överklagande av granskningsnämndens beslut att fria SVT och Fråga doktorns vilseledande ADHD-inslag står fast. Som skäl för sitt avgörande anger kammarrätten att man ”har gått igenom allt material som finns i målet och kommit fram till att prövningstillstånd inte ska meddelas.”

Med tanke på att jag anser mig ha kunnat påvisa att SVT uppenbart brutit mot kraven på saklighet och opartiskhet, samt att både granskningsnämndens och förvaltningsrättens beslut vilar på felaktig grund, kan vi konstatera att den svenska rättsrötan fått ett nytt kapitel i historieböckerna.

Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Lasse Mattila