Syfte och ändamål

Mad in Sweden fungerar som ett forum för dem som är intresserade av och vill reformera samhällets syn på och insatser vid psykisk ohälsa. Vi strävar efter en kritisk granskning av gällande hälsoparadigm och en rik mångfald av röster och erfarenheter i ämnet.

fap

Mad in Sweden administreras i samarbete med Föreningen Alternativ till psykofarmaka (FAP). FAP är en nationell partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening, vars syfte är att bidra till förbättrad folkhälsa i Sverige genom att;

  1. Främja psykofarmakafria behandlingsformer vid psykisk ohälsa (existentiella, emotionella, psykiska, psykosomatiska och psykosociala svårigheter), samt verka för individers rätt att välja sådana behandlingsformer inom vården och övriga välfärdsystemet.
  2. Främja etablering av behandlingsenheter för säker och hållbar nedtrappning och utsättning av psykofarmaka, vars behandlingsmetoder bygger på patienters/klienters/brukares samlade erfarenheter av nedtrappning och utsättning.
  3. Sprida information och bilda opinion om riskerna med konventionella biomedicinska förklaringsmodeller vid psykisk ohälsa, samt med användandet av psykofarmaka, och att;
  4. Främja kritiska reflektioner över psykiatrisk diagnostik och sprida andra, mer hållbara, förhållningssätt inom såväl hälso- och sjukvården som övriga samhället.
  5. Främja ökat patientinflytande och ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och i övriga välfärdssystemet, samt verka för att förebygga skador åsamkade av det befintliga vård- och välfärdssystemet.
  6. Ge röst åt tidigare och nuvarande patienter/klienter/brukare inom hälso- och sjukvården och övriga välfärdssystemet, samt belysa patient-/klient-/brukarperspektivet inom både dessa verksamheter och i samhället i stort.
  7. Främja rätten till meningsfull sysselsättning och social gemenskap för människor med psykisk ohälsa (existentiella, emotionella, psykiska, psykosomatiska och psykosociala svårigheter).
  8. Erbjuda en mötesplats och kunskapsbas för såväl yrkesverksamma, ideellt engagerade som enskilda i frågor kring psykiatriska diagnoser och psykofarmaka samt andra, mer hållbara, förhållningssätt och behandlingsformer.
  9. Verka för att Läkemedelsverket ska vara helt statligt finansierat och därmed oberoende av läkemedelsindustrin.

Bli medlem och gör skillnad

Vill du bli medlem i FAP kan du göra detta genom att betala medlemsavgiften via Swish 123 076 69 98 eller bankgiro 5312-3386. Medlemsavgiften för 2019 är 250 kr för enskilt medlemskap, 350 kr för familjemedlemskap (samtliga familjemedlemmar) och 1 500 kr  för stödmedlem (företag och andra föreningar).