Veckans kontakter med SVT, Granskningsnämnden och Förvaltningsrätten i Stockholm

0
317

Jag har under gångna veckan varit i kontakt med såväl SVT, Granskningsnämnden för radio och TV som Förvaltningsrätten i Stockholm. Nedan en kort sammanfattning av respektive kontakt.

SVT

I juli kontaktade jag SVT:s ansvariga utgivare för programmet Fråga doktorn, Bengt Strömbro, och bad honom att skicka referenserna för några av de vilseledande och felaktiga påståendena om ADHD som förmedlades i de två av mig anmälda programmen. Då jag inte hörde något från Strömbro skickade jag ett uppföljande mail till honom den 8 september där jag bad om hans återkoppling på mitt första mail. Då tystnaden från Strömbro fortsatte kontaktade jag honom ytterligare en gång den 2 oktober då jag åter bad jag om hans återkoppling på mina tidigare mail.

Då Strömbro aldrig bemödat sig att svara på mina mail kontaktade jag i veckan SVT för att fråga om vad deras egna policys säger om de anställdas skyldigheter att svara på inkomna mail. Jag frågade också vem jag kunde vända mig till i avsaknaden av svar från Strömbro som  programmets ansvariga utgivare samt vem i SVT:s organisation är överordnad Strömbro.

Som svar på mina frågor fick jag att de anställda på SVT inte har någon skyldighet att besvara inkomna mail och att jag i avsaknad av svar från Strömbro kunde kontakta redaktören för Fråga doktorn, Eva Renström, eller vid behov projektledaren för programmet, Maria Höglund. När det gäller frågan om vem i SVT:s organisation som är överordnad Strömbro hänvisades jag till SVT:s växel nästföljande dag.

Jag mailade till Eva Renström redan samma dag och bifogade mitt allra första mail till Strömbro, med önskan om svar på min fråga om referenserna.

Nästföljande dag kontaktade jag SVT:s växel för att fråga om vem i SVT är överordnad Strömbro. Till svar fick jag ett antagande att det, då Strömbro är programchef för Fråga doktorn, nog borde vara SVT:s VD Hanna Stjärne. Jag rekommenderades dock först att kontakta platschef för SVT i Umeå Lisa Ådén Westman.

I samtal med Ådén Westman rekommenderar hon mig att kontakta projektledaren för Fråga doktorn, Maria Höglund. Då jag redan tidigare mailat Eva Renström i samma ärende lägger jag även en kopia på mitt mail till Höglund till henne.

Redan dagen efter får jag svar från Renström som skriver att hon vet att jag anmält Fråga Doktorn till Granskningsnämnden, som också friat programmet. Renström skriver också att jag bör ha fått SVT:s yttrande till Granskningsnämnden (GRN), där källor framgår, för påseende inför GRN:s beslut. Om så inte skulle vara fallet uppmanar Renström mig att ta kontakt med GRN.

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att SVT inte velat ge mig referenserna för de vilseledande och felaktiga påståendena om ADHD, utan enbart en hänvisning till Granskningsnämnden för radio och tv.

Granskningsnämnden för radio och tv

Jag har i veckan också skickat en begäran om utfående av allmänna handlingar till Granksningsnämnden (GRN). I begäran har jag önskat få ut samtliga handlingar kopplade till mina två tidigare anmälningar, både dem inom myndigheten upprättade och dem till myndigheten inkomna handlingar, såsom brev, protokoll, beslut, e-post, annan fysisk och elektronisk information. I skrivande stund väntar jag på GRN:s återkoppling på min begäran.

Förvaltningsrätten i Stockholm

Jag har i veckan även varit i kontakt med Förvaltningsrätten i Stockholm. Detta för att försäkra mig att mitt överklagande av Granskningsnämndens (GRN) beslut inkommit till domstolen. Förvaltningsrätten (FR) bekräftar att man den 5 oktober mottagit mitt överklagande.

Då jag inte fått tillgång till vare sig SVT:s yttrande eller deras referenser för de felaktiga påståendena om ADHD som förekommit i de av mig anmälda programmen, frågar jag om det finns möjlighet att som klagande få ta del av motpartens (Granskningsnämndens) underlag till FR. FR meddelar att jag som part i målet har möjlighet att genom partsinsyn få ta del av samtliga aktbilagorna i målet samt att jag också har möjlighet att inkomma med ytterligare handlingar av betydelse i ärendet. För sistnämnda kunde jag också få anstånd i två veckor för att hinna inkomna med eventuella kompletterande handlingar.

Efter att jag genom FR ha fått ta del av vilka aktbilagor som finns, och då också sett att SVT:s ursprungliga yttrande finns bland underlagen, bad jag om att få ta del av samtliga aktbilagor i målet.

Jag har i torsdags mottagit samtliga aktbilagor och därefter också läst SVT:s yttrande till GRN. Ett yttrande som lämnar en del att önska och som jag också avser att kommentera i kompletterande handlingar till FR.

Jag har i fredags, enligt informationen från FR, ansökt om anstånd för att hinna sammanställa och inkomma med ytterligare handlingar i målet. Senare samma dag fick jag återkoppling från FR. Jag har beviljats anstånd till onsdagen den 18 oktober, alltså tre dagar istället för de tidigare informerade möjliga två veckor. Jag har efter personlig kontakt med FR i fredags skickat en önskan om ytterligare anstånd framtill den 25 oktober och väntar nu på domstolens beslut och svar om detta.

Fortsättning följer…

Lasse Mattila