Översyn av informationen om SSRI nödvändig efter ny forskning och internationella varningar

0
317

Du finner originalartikeln här.

Förskrivningen av antidepressiva läkemedel har ökat explosionsartat i Sverige under de senaste åren. Idag äter ca 1 000 000 personer i Sverige någon form av antidepressivt läkemedel [1].

Samtidigt som förskrivningen av s.k. antidepressiva läkemedel ökar i Sverige visar ny forskning på allvarliga problem/symtom vid nedtrappning och utsättning av läkemedlen. När det gäller informationen från vården om både läkemedlens ofta bristande effektivitet och allvarliga biverkningar är närmast obefintlig.

I mars var Mad in Sweden tillsammans med Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) först i Sverige med att publicera en ny artikel från The Lancet där man lyfter upp just de ofta mycket svåra nedtrappnings- och utsättningssymtomen vid SSRI. Efter detta har FAP uppvaktat såväl TT, regeringen, Socialstyrelsen som lokala hälso- och sjukvårdspolitiker runt om i landet om behovet av uppdaterad information och uppdaterade rekommendationer till både yrkesverksamma och vårdsökande om just SSRI.

Nyligen uppmärksammades ämnet även av Sveriges Radio och Ekot som även lyfte fram brukarperspektivet i sitt reportage. Du kan lyssna på reportaget (som ca 1 minut) här. Efter inslaget på Ekot intervjuade Sveriges Radio P3 Socialstyrelsens utredare, Anders Berg, som lovade att Socialstyrelsen ska ha med sig de senaste forskningsrönen vid kommande översynen av aktuella riktlinjeområdet (du kan läsa mer om detta och lyssna på reportaget här) [2]. Detta är givetvis hoppingivande, inte minst med tanke på att svenska myndigheter med Socialstyrelsen i spetsen hittills visat en närmast obefintlig benägenhet att ta till sig aktuell forskning och även europeiska läkemedelsmyndighetens, EMA:s, och amerikanska läkemedelsverkets, FDA:s, varningar och rekommendationer när det gäller SSRI.

Europeiska läkemedelsmyndigheten varnar för SSRI/SNRI

Ser vi på europeiska läkemedelsmyndighetens, EMA:s, varningar och rekommendationer gällande SSRI/SNRI kan vi se att myndigheten redan 2005 (!) skrev följande;

  • EMA:s vetenskapliga kommitté konstaterar att självmordsrelaterade beteenden (självmordsförsök och självmordstankar), och fientlighet (aggression, oppositionellt beteende och ilska) var i genomförda studier mer frekvent förekommande hos barn och unga som behandlades med antidepressiva läkemedel än hos dem som behandlades med placebo.
  • EMA:s vetenskapliga kommitté rekommenderar därför ett införande av starka varningar i hela EU till läkare och föräldrar om riskerna. Läkare och föräldrar ska också bli informerade om att dessa preparat inte borde användas vid behandling av barn och unga utanför godkända anvisningar.
  • Kommittén rekommenderar (vid beslut om SSRI/SNRI-behandling) att patienter informeras noga om förekomsten av självmordsbeteende, självskadebeteende och fientlighet.

EMA konstaterar även att patienter (barn/unga) eller föräldrar inte ska avsluta behandling med preparaten utan att först konsultera ansvarig läkare. Detta just pga. ofta mycket svåra nedtrappnings- och utsättningssymtom [3].

Mycket allvarliga eller dödliga biverkningar

När det gäller amerikanska läkemedelsverket, US Food and Drug Administration (FDA), och deras varningar kring SSRI så uppmanade myndighetens rådgivande råd redan 2004 till införandet av s.k. “black box warning” för antidepressiva läkemedel. Detta bl.a. utifrån ökade självmordsrisken hos ungdomar vid SSRI/SNRI. En s.k. “black box warning” är en av FDA:s starkaste varningar och införs för preparat med mycket allvarliga eller dödliga biverkningar [4].

Med tanke på att svenska myndigheter ofta följer amerikanska myndigheternas rekommendationer och praxis inom ett flertal olika områden är det anmärkningsvärt att man inte tagit till sig mer av FDA:s varningar när det gäller just SSRI. Det som gör svenska myndigheters ovilja att ta till sig både aktuell forskning och andra myndigheters varningar både beklämmande och bekymmersam är faktumet att SSRI har en mycket central roll i myndigheternas behandlingsrekommendationer [5].

Översynen av informationen och rekommendationerna nödvändig för en patientsäker vård

I ljuset av ovan kan man med lätthet bli frågande kring de rekommendationer och nationella riktlinjer som Socialstyrelsen ansvarar för när det gäller t.ex. behandling av depression och ångestsyndrom hos barn, unga och vuxna. Rekommendationer där psykofarmaka och SSRI har en mycket central roll för inte bara vård av depression och ångestsyndrom utan även andra psykiska symtom av livets påfrestningar [6]. Med tanke på att antidepressiva läkemedel (SSRI/SNRI) skrivs idag ut för diverse åkommor blir dagens kliniska och farmakologiskt inriktade praktik på många håll inte bara oansvarig utan även direkt farlig. Mot bakgrund av den (både nya och gamla) oberoende forskning som finns att tillgå samt internationella myndigheters varningar kring SSRI känns en översyn av svenska myndigheters information och riktlinjer nödvändig.

Vi har en lång väg att vandra för en effektivare och mer hållbar och patientsäker vård vid det vi idag kallar för psykisk ohälsa. Kanske kan senaste tidens uppmärksamhet kring de faktiska svårigheterna med antidepressiva läkemedel och nedtrappningen/utsättningen av desamma vara ett steg i rätt riktning på denna vandring.

Lasse Mattila

  1. Sverige Radio Ekot. Morgonekot: nyheter och reportage, 2019-05-08.
  2. Sveriges Radio P3. Socialstyrelsen ska se över riktlinjerna för depression. Sveriges Radio P3 Nyheter, 2019-05-08.
  3. European Medicines Agency. Serotonin-specific reuptake inhibitors and serotonin-noradrenaline reuptake inhibitors. European Medicines Agency, 2005-04-25.
  4. Lenzer, J. FDA panel urges “black box” warning for antidepressants. BMJ, 25 september 2004; 329(7468): 702.
  5. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Socialstyrelsen, 2017-12-13.
  6. Lasse Mattila. Socialstyrelsen rekommenderar: psykofarmaka och elchocker. Lasse Mattila, 2019-01-14.

Du finner originalartikeln här.