ADHD-läkemedel kopplade till hjärt- och kärlsjukdomar

0
338

Mad in America, 2023-12-05. Av Richard Sears. Översättning: Lasse Mattila

Tjänsteanvändare som tar läkemedel för att behandla ADHD kan löpa ökad risk för högt blodtryck och artärsjukdomar

En ny studie som publicerats i JAMA Psychiatry visar att långvarig användning av ADHD-läkemedel är kopplad till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Enligt den aktuella studien, ledd av Le Zhang vid Karolinska Institutet i Sverige, löper användare av ADHD-läkemedel en 4 procent högre risk för hjärt-kärlsjukdom för varje år som de använder läkemedlet. Den största riskökningen för hjärt- och kärlsjukdomar inträffar under de tre första åren av läkemedelsanvändningen. Barn och vuxna uppvisar ett liknande riskmönster när ADHD-läkemedlen används under lång tid. Författarna skriver:

“Denna stora kontrollstudie fann en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom i samband med långvarig användning av ADHD-läkemedel, och risken ökade med varaktigheten i ADHD-läkemedelsanvändningen. Detta samband var statistiskt signifikant både för barn och ungdomar och för vuxna, såväl som för kvinnor och män. De främsta bidragande orsakerna till sambandet mellan långvarig användning av ADHD-läkemedel och risken för hjärt- och kärlsjukdomar var ökad risk för hypertoni och arteriell sjukdom. Ökad risk var också förknippad med användning av stimulerande läkemedel.”

Syftet med den aktuella studien var att undersöka sambandet mellan användning av läkemedel avsedda att behandla ADHD och risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. För att uppnå detta syfte använde författarna flera databaser som spårar diagnoser, recept och demografi för personer bosatta i Sverige. Författarna använde det nationella slutenvårdsregistret för uppgifter om diagnoser, det svenska läkemedelsregistret för uppgifter om förskrivningar, uppgifter om socioekonomisk status samt uppgifter och det svenska dödsorsaksregistret för uppgifter om dödsfall bland deltagarna.

Författarna undersökte data från alla som bor i Sverige i åldern 6-64 år och som fick en ADHD-diagnos eller läkemedel för att behandla ADHD mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2020. Studien inkluderade uppgifter om 278 027 tjänsteanvändare.

19 192 användare uteslöts från studien på grund av att de hade fått en CVD-diagnos innan de använde ADHD-läkemedel, hade fått ADHD-läkemedel för att behandla något annat än ADHD, eller hade emigrerat eller avlidit innan undersökningen påbörjades. Av de 258 835 tjänsteanvändare som uppfyllde inklusionskriterierna fick 10 842 en CVD-diagnos efter att ha använt läkemedel avsedda för behandling av ADHD. Efter att ha uteslutit dem med korta uppföljningsperioder (3 månader eller mindre) och dem utan ett matchande kontrollfall hade författarna 10 388 användare med en kardiovaskulär sjukdomsdiagnos ihopkopplade med 51 672 kontrollfall (utan någon kardiovaskulär sjukdom när forskningen inleddes).

I det övergripande urval som används i den aktuella undersökningen är användningen av ADHD-läkemedel under 1 till 2 år förknippad med en 4-9 procents ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. 2-3 års droganvändning är förknippad med en 10-15 procent ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. 3-5 års läkemedelsanvändning är förknippad med 23-27 procent ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Mer än fem års läkemedelsanvändning är förknippat med en 20-23 procent ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

För personer mellan 6 och 24 år är användningen av ADHD-läkemedel under 1-2 år förknippad med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom på 5-8 procent. 2-3 års läkemedelsanvändning är förknippad med en 18-21 procent ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. 3-5 års läkemedelsanvändning är förknippad med 22-25 procent ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Mer än fem års droganvändning är förknippad med en 30-35 procent ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

För personer i åldern 25-64 år är användning av ADHD-läkemedel under 1-2 år förknippad med en 5-10 procent ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. 2-3 års läkemedelsanvändning är förknippad med en 6-12 procent ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. 3-5 års läkemedelsanvändning är förknippad med 23-29 procent ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Mer än fem års läkemedelsanvändning är förknippat med en 16-19 procent ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Författarna konstaterar att den ökade risken för hjärt- och kärlsjukdomar vid användning av ADHD-läkemedel främst gällde två tillstånd: högt blodtryck och artärsjukdom. Användning av ADHD-läkemedel under 3-5 år var kopplad till en 72 procent ökad risk för hypertoni och en 65 procent ökad risk för artärsjukdom. Efter fem års användning av ADHD-läkemedel löper tjänsteanvändarna en 80 procent ökad risk att utveckla högt blodtryck och 49 procent ökad risk att utveckla artärsjukdom. I den aktuella undersökningen fann man ingen ökad risk för användning av ADHD-läkemedel när det gäller att utveckla arytmier, hjärtsvikt, ischemisk hjärtsjukdom, tromboembolisk sjukdom eller cerebrovaskulär sjukdom.

Författarna nämner flera begränsningar i den aktuella studien. De använde registrerade diagnoser av hjärt- och kärlsjukdomar för sina analyser, vilket kan ha missat vissa tjänsteanvändare med hjärt- och kärlsjukdom som ännu inte hade diagnostiserats. Detta innebär att sambandet mellan användning av ADHD-läkemedel och hjärt- och kärlsjukdom kan vara starkare än vad den aktuella forskningen visar.

Författarna använde uppgifter om förskrivningar av ADHD-läkemedel, men det finns ingen garanti för att tjänsteanvändarna tog sina läkemedel enligt föreskrifterna. På grund av förväxlingsvariabler och studiens observationskaraktär kan denna forskning inte tala om kausalitet, vilket innebär att forskarna helt enkelt observerade en koppling mellan användning av ADHD-läkemedel och hjärt- och kärlsjukdom. De kan inte säga om ADHD-läkemedlen faktiskt orsakade hjärt- och kärlsjukdomarna. I den aktuella undersökningen uteslöts även användare med redan befintlig hjärt- och kärlsjukdom. Uppgifterna samlades in uteslutande i Sverige, så generaliserbarheten till andra populationer är begränsad. Författarna drar slutsatsen:

“Resultaten från denna populationsbaserade kontrollstudie med en longitudinell uppföljning på 14 år tyder på att långvarig användning av ADHD-läkemedel var förknippad med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, särskilt högt blodtryck och arteriell sjukdom, och risken var högre vid stimulerande läkemedel. Dessa resultat belyser vikten av att noggrant väga potentiella fördelar och risker när man fattar behandlingsbeslut om långvarig användning av ADHD-läkemedel.”

Tidigare forskning har visat att långvarig användning av ADHD-läkemedel är kopplad till tillväxthämning. Eftersom dessa läkemedel är beroendeframkallande kan läkemedelsanvändare uppleva abstinenssymtom när de försöker sluta med lökemedlen. Användning av ADHD-läkemedel har också kopplats till hallucinationer. Vuxna som behandlas för ADHD rapporterar också en låg livskvalitet, och experter har sagt att riskerna med ADHD-läkemedel i de flesta fall överväger fördelarna.

****

Zhang, L. et al. (2023). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Medications and Long-Term Risk of Cardiovascular Diseases. JAMA Psychiatry. doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2023.4294. (Länk)