Antidepressiva ökar självmordsrisken hos ungdomar; ingen förebyggande effekt

0
316

Mad in the UK, 2023-09-01. Av: Peter Simons. Översättning: Lasse Mattila

I en ny studie fann forskarna att SSRI-preparat ökade risken för självmordsförsök trefaldigt för personer under 18 år och upp till tvåfaldigt för personer i åldern 18-24 år. De hade ingen förebyggande effekt i någon ålder, inte ens för dem med hög risk för självmord.

“Den här studien visar liknande resultat som tidigare observationsforskning – det vill säga konsekventa bevis för en ökad risk för suicidalitet under behandling med SSRI-preparat hos barn och ungdomar”, skriver forskarna.

Studien leddes av Tyra Lagerberg vid Karolinska Institutet och publicerades i Neuropsychopharmacology.

Uppgifterna kom från ett svenskt register som omfattade 162 267 personer som fått diagnosen depression. Av dessa påbörjade 52 917 personer behandling med ett antidepressivt SSRI-läkemedel inom 28 dagar, medan 109 350 inte gjorde det. Det intressanta resultatet var självmordsförsök som registrerats i registret (dvs. försök som var tillräckligt allvarliga för att resultera i ett möte med sjukvården). Forskarna analyserade data vid en tremånadersuppföljning och vid ettårsuppföljning (resultaten var likartade vid båda tidpunkterna).

Forskarna inkluderade både intention-to-treat-analysen och per-protokoll-analysen, två olika sätt att hantera utfallsdata. Den gyllene standarden i forskningssammanhang är att inkludera båda så att läsaren kan se alla data.

I det här fallet visade både intention-to-treat-analysen och per-protokoll-analysen att användning av SSRI var förknippad med fler självmordsförsök hos personer under 25 år. Den enda skillnaden var storleken på effekten.

I intention-to-treat-analysen var risken för självmordsförsök 2,9 gånger högre bland 6-17-åringar som fick SSRI-läkemedel. I per-protokoll-analysen var sannolikheten 3,34 gånger högre.

Risken för självmordsförsök var 1,59 gånger högre bland 18-24-åringarna i intention-to-treat-analysen och 2,01 gånger högre i per-protokoll-analysen.

Personer över 25 år var dock inte mer benägna att försöka begå självmord om de fick ett antidepressivt läkemedel, baserat på någon av analyserna.

Detta nollresultat innebär emellertid också att antidepressiva läkemedel inte hade någon förebyggande effekt – de minskade inte heller sannolikheten för självmord för personer över 25 år.

Den främsta begränsningen i denna studie är att forskarna inte kunde ta hänsyn till den initiala svårighetsgraden. Det innebär att personer som hade en svårare depression – och därmed en ökad självmordsrisk – kan ha varit mer benägna att ta ett antidepressivt läkemedel. Detta är särskilt viktigt eftersom forskarna konstaterar att psykoterapi är förstahandsbehandlingen för lindrig till måttlig depression i Sverige.

Forskarna tog dock hänsyn till självmordsrisken på ett annat sätt: de kunde ta hänsyn till dem som tidigare hade haft självmordsbeteende (vilket är en bra indikator på dem som löper störst risk för framtida självmordsförsök).

De som hade gjort tidigare försök var mer benägna att försöka igen – oavsett om de tog antidepressiva medel eller inte. Det vill säga, antidepressiva medel verkade varken förvärra problemet eller hjälpa alls.

“De med en historia av självmordsbeteende (N = 4221) uppvisade större absoluta risker bland både initiativtagare och icke-initiativtagare. Vi fann inga bevis för en skillnad mellan initiativtagare och icke-initiativtagare i denna grupp när det gäller risken för självmordsbeteende”, skriver forskarna.

Därför är förmodligen det bästa sättet att tolka resultaten av studien följande:

För personer under 25 år, utan tidigare självmordsbeteende, innebär antidepressiva läkemedel en upp till tre gånger högre risk för självmordsförsök, och denna risk minskar med stigande ålder. För personer som är 25 år eller äldre bidrar inte antidepressiva läkemedel till att minska självmordsrisken. För personer med hög risk för självmord minskar inte heller risken om de tar ett antidepressivt medel.

Resultatet överensstämmer med tidigare studier, som upprepade gånger har visat att antidepressiva läkemedel ökar självmordsrisken, särskilt för barn och ungdomar. I vissa studier har självmordsrisken mer än fördubblats och i minst en analys har man funnit en sexfaldig ökning.

Studier har också visat att antidepressiva läkemedel försämrar resultatenlång sikt, även efter kontroll för utgångsnivån av depressionens svårighetsgrad.

En studie visade att de med svårare depression, de med samtidig ångest och de som var självmordsbenägna var de som hade minst nytta av antidepressiva läkemedel.

****

Lagerberg, T., Matthews, A. A., Zhu, N., Fazel, S., Carrero, J. J., & Chang, Z. (2023). Effect of selective serotonin reuptake inhibitor treatment following diagnosis of depression on suicidal behaviour risk: A target trial emulation. Neuropsychopharmacology. Published online July 28, 2023. https://doi.org/10.1038/s41386-023-01676-3 (Länk)

Läs originalartikeln i Mad in the UK >>