Allt fler barn får antidepressiva – varför tar vi inte till oss av internationella varningar?

0
197

Antalet barn och unga som äter antidepressiva har tredubblats under de senaste 15 åren. Svenska läkare uttrycker sig inte vara oroade av siffrorna, samtidigt som internationella läkemedelsmyndigheter varnar för preparatens omfattande och allvarliga skadeeffekter.

Rekordmånga barn och unga äter antidepressiva läkemedel. I Studio Ett på Sveriges Radio P1 uttrycker sig chefsöverläkaren på BUP Halland, Håkan Jarbin, vara nöjd med att fler patienter kommer till psykiatrin. Jarbin uttrycker sig även se utvecklingen som ”okomplicerad” och att han ”inte är oroad över siffrorna”. Jarbin är mer bekymrad över hur man inom BUP ska hinna administrera själva förskrivningarna. I inslaget på P1 anger Jarbin även att antidepressiva läkemedel, SSRI, har god effekt på barn och unga.[1]

Ser vi till aktuella forskningsläget så kan vi konstatera att Jarbins uttalanden inte har stöd i vare sig vetenskapen eller i den beprövade erfarenheten. Istället visar aktuell forskning att ”antidepressiva” läkemedel saknar positiv effekt, och snarare har en kontraproduktiv effekt, för barn och unga. Något som konstaterats av bland annat Benedetto Vitiello som tillsammans med sina kollegor påvisat att självmordsrisken ökar flerfaldigt efter påbörjad behandling med SSRI.[2]

En annan som påtalat antidepressiva läkemedlens ineffektivitet och skadeverkningar är walesiska professorn i psykiatri och farmakologen, David Healy. Healy konstaterar efter genomförd meta-analys av 29 studier att ”barn blir självmordsbenägna av SSRI på ett sätt som de inte hade blivit utan”, att ”SSRI inte fungerar”, samt att ”preparatens skadeeffekter vida överstiger nyttoeffekterna”.[3]

Frågar vi barnen och ungdomarna själva om vad de anser om SSRI:s effektivitet så ser vi inte heller här någon signifikant skillnad jämfört med placebo. Något som bland annat konstaterats av en forskningsöversikt av Glen Spielman och Katherine Gerwig på Metropolitan State University.[4]

Att amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna också utfärdat de starkaste av varningar för SSRI för barn och unga, bland annat utifrån den kraftigt ökade självmordsrisken och utifrån att preparaten leder till aggressivt och fientligt beteende hos barn och unga,[5] [6] verkar ha gått svenska myndigheter och kliniker helt förbi. Liksom medierna där ”debatten” tillåts vikta kraftig till medikaliserandets favör, och där somliga till och med är beredda att uppsåtligen vilseleda allmänheten.[7] [8] Varför?

Lasse Mattila

[1] Sveriges Radio P1. Allt fler barn får antidepressiva. Studio Ett, Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/avsnitt/studio-ett-torsdag-17-november#3553.

[2] Vitiello, B., Silva, S. G., Rohde, P., Kratochvil, C. J., Kennard, B. D., Reinecke, M. A., Mayes, T. L., Posner, K., May D. E., & March, J.S. Suicidal events in the treatment for adolescents with depression study (TADS). The journal of clinical psychiatry, 70(5), 741-747. https://doi.org/10.4088/jcp.08m04607.

[3] BBC News. Teenage antidepressants ‘doing more harm than good’. 2018-02-05. https://www.bbc.com/news/uk-scotland-42917452.

[4] Spielmans, GI., Gerwig, K. The efficacy of antidepressants on overall well-being and self-reported depression symptom severity in youth: a meta-analysis. Psychoter Psychosom. 2014;83(3):158-164. Doi:10.1159/000356191. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24732909/.

[5] Whitely, M., Raven, M., Jureidine, J. Antidepressant prescribing and suicide/self-harm by young Australians: Regulatory warnings, contradictory advice, and long-term trends. Front. Psychiatry 11:478. Doi: 10.3389/fpsyt.2020.00478. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32587531/.

[6] European Medicines Agency. Serotonin-specific reuptake inhibitors and serotonin-specific noradrenaline reuptake inhibitors. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/serotonin-specific-reuptake-inhibitors-serotonin-noradrenaline-reuptake-inhibitors#key-facts-section. Hämtad 2019-03-30 samt 2022-10-08.

[7] Mattila, L. Hur public service reproducerar och sprider osanningar om SSRI. 2018-05-13. https://lassemattila.com/2018/05/13/hur-public-service-reproducerar-och-sprider-osanningar-om-ssri/.

[8] Mattila, L. SvD:s artikel om depression vilseleder allmänheten – och behöver rättas. https://madinsweden.org/2022/10/svds-artikel-om-depression-vilseleder-allmanheten-och-behover-rattas/.