Ny studie betonar anhörigas behov av olika former av stöd

0
74

Nka, 2019-06-25

De anhörigas börda minskade, kunskapen om sjukdomen och behandlingen ökade och förmågan att klara situationen förbättrades. Det framgår av en litteraturgenomgång där man granskat vetenskaplig forskning kring stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Bakom litteraturstudien står Mats Ewertzon, filosofie doktor i medicinsk vetenskap och lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm, och Elizabeth Hanson, professor i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet samt FoU-ledare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Issues in Mental Health Nursing som utges av det brittiska förlaget Taylor & Francis.

Större vetenskaplig höjd

Mats Ewertzon har tidigare, på uppdrag av Nka, sammanställt en kunskapsöversikt inom området som utkom 2015. Den nya litteraturstudien utgår delvis från samma material, men har bland annat kompletterats med en litteratursökning för ytterligare fyra år.

–En annan skillnad är att vi enbart tagit med studier som varit publicerade i vetenskaplig litteratur. Detta innebär att underlaget har en tydligare vetenskaplig förankring. Totalt ingår 42 olika studier där forskare på olika sätt utvärderat stöd till anhöriga, förklarar Mats Ewertzon.

Samverkan en nyckelfaktor

Resultaten från den nu aktuella studien slår fast att det är viktigt med professionellt stöd till anhöriga, men lika betydelsefullt är stöd från andra anhöriga, det vill säga personer med egen erfarenhet.

–Det är alltså viktigt att ideella organisationer får möjlighet att samarbeta med professionen. Om man samverkar kring stödinsatserna kan allas kompetens tas tillvara, och då uppnås också den bästa effekten, konstaterar Mats Ewertzon, som också vill lyfta fram det stöd som olika trossamfund kan förmedla.

Läs hela artikeln här.