”Ovetenskap styr svensk depressionsvård”

0
103

Svenska Dagbladet, 2021-01-29

Om det nationella vård- och insats­programmet implementeras medför det att många patienter kommer att utestängas från psyko­terapi trots att den har bevisat god effekt för dem. Det skriver psyko­terapeuter och forskare.

Psykoterapi är en effektiv behandling vid depression och flertalet deprimerade patienter vill ha psykoterapi. Ändå går utvecklingen i Sverige mot att allt färre kommer att erbjudas psykoterapi.

Drivande i utvecklingen är inrättandet av en organisation för kunskapsstyrning av den psykiatriska vården där ett led är skapandet av nationella vård- och insatsprogram. Dessa är tänkta att säkerställa att vård ges i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vad gäller depression är detta inte fallet. Det nationella vård- och insatsprogrammet saknar här till stora delar stöd i aktuell vetenskap och kommer om det genomförs att leda till sämre vård.

Vad gäller vilka patienter som bör erbjudas psykoterapi står följande i programmet: ”Vid lätt till medelsvår depression där det är tydligt att individens depression åtminstone till viss del är orsakad av yttre händelser […] rekommenderas psykologisk behandling. […] där det inte är tydligt att det finns någon utlösande orsak […] är läkemedelsbehandling ofta att föredra.”

En sådan avgränsning saknar vetenskapligt stöd. Forskning visar att psykoterapi är effektivt vid depression och ger inte stöd för att den som inte upplever att det finns en utlösande faktor har mindre nytta av psykoterapi. Nationella riktlinjer från vår omvärld innehåller inte heller sådana begränsningar avseende vilken patient som kan tillgodogöra sig psykoterapi.

Läs hela artikeln här.