”Människor med svår psykiatrisk problematik vårdas av outbildad personal”

0
98

Dagens Medicin, 2019-11-13

Omsorgen om dem med mest uttalade svårigheter, störst lidande och svagast röster, sköts av personal med knapphändig eller ingen utbildning, skriver två debattörer.

För 25 år sedan genomfördes psykiatrireformen. Institutioner stängdes, 70 procent av alla psykiatriska vårdplatser försvann och ansvaret för personer med kronisk psykisk sjukdom och intellektuell funktionsnedsättning överfördes från landsting till kommuner. Nya personalgrupper anställdes utan krav på utbildning. De benämndes boendestödjare eller personal inom daglig verksamhet, och dessa kan i dag räknas i tiotusental.

Tidigare hade landstingen sörjt för utbildning och fortbildning, men av olika skäl tog kommunerna inte över utbildningsansvaret för de nya yrkesgrupperna. Resultatet ser vi nu: omsorgen om dem med mest uttalade svårigheter, störst lidande och svagast röster, sköts av personal med knapphändig eller ingen utbildning. Allt fler anmälningar om bristande vård och omsorg görs i dag av förtvivlade anhöriga, andra saknar vittnen. I dag kommer såväl de med psykisk funktionsnedsättning som deras personal i kläm – de förra för att de utsätts för otillräckliga eller olämpliga vårdinsatser och de senare för att de saknar kunskap om hur ett gott arbete görs.

Läs hela artikeln här.