Positiva effekterna av antidepressiva SSRI-preparat så ringa att behandling är tveksam

1
890

När de moderna antidepressiva medicinerna, SSRI-läkemedel, först lanserade på 90-talet var många optimistiska. SSRI-preparaten gav mindre biverkningar är de s.k. TCA-preparaten som tidigare dominerat. Detta öppnade för en bred användning. Registrering av SSRI som läkemedel krävde kontrollerade studier som visade på effekt. Ett stort antal sådana studier har också publicerats som visar statistiskt säkerställda effekter. Efterhand har dock olika forskare visat på problem med dessa studier.

En dansk forskargrupp har nyligen publicerat en artikel då de går igenom några av problemen med de studier som lagts fram [1]. En begräsning är att många studier har måttlig eller låg vetenskaplig kvalité. Exempelvis, om försöks- och kontrollgrupper inte är jämförbara finns det risk för att resultaten blir missvisade. Många studier är finansierade av läkemedelsindustrin och systematiska genomgångar visar att effekten är av SSRI-preparat är större i dessa studier. Det finns således risk för att undersökningar, som läkemedelsindustrin betalat och som inte visar på effekt, helt enkelt inte publiceras.

Den danska forskargruppens främsta argument gäller dock storleken på de effekter som påvisats av SSRI-preparat. Att det finns statistiskt säkerställda effekter är inte liktydigt med att effekterna har praktisk betydelse. Exempelvis är det möjligt att statistiskt säkerställa effekter om många individer deltagit i en undersökning även om effekterna är så små att de i praktiken inte har något värde. Det är vanligt att redovisa effekter med ett mått kallat SMD. I medicinsk verksamhet är det vanligt att ange att en behandling är meningsfull om effekten skattad som SMD överstiger 0,5. Det är också den nivå som brittiska myndigheter har angivit som kliniskt meningsfull. Aktuella översikter visar dock att effekten av SSRI genomsnitt endast ligger på 0,3. Det finns en variation mellan olika studier och självfallet också mellan olika individer. Några kan ha stor nytta av SSRI-preparaten trots detta låga medelvärde.  Den genomsnittliga effekter är dock så liten att det är tveksam om medicineringen med SSRI är meningsfull eftersom det också finns biverkningar. Författarnas slutsats är att värdet av SSRI-läkemedel är tveksamt.

Sven Bremberg

  1. Jakobsen JC, Gluud C, Kirsch I. Should antidepressants be used for major depressive disorder? BMJ Evid Based Med. 2019.
Previous articleRekordmånga barn får sömnmedel
Next articleFörskrivning av sömnmedel ska kartläggas
Sven Bremberg är barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin vid Karolinska Institutet. Han har tidigare varit verksam vid Folkhälsomyndigheten. Sven Bremberg har medverkat i arbetet med att utveckla en svensk strategi för att minska sociala skillnader i hälsa under uppväxten och varit ansvarig för uppdrag från regeringen som behandlat stöd till föräldrar, ungdomars psykiska hälsa och prevention av självmord.

1 COMMENT

  1. Trots att det var snart 10 år sedan jag slutade med antidepressiva kan jag fortfarande idag känner mig enormt bitter över att jag någonsin, och efter lång tid, började “medicinera”. Det är massiv kampanj från alla håll, både från läkare och mänskor runtom en. Medicin bedövar och ger kvarstående biverkningar.

    För nästan varje diagnos i psykiatrikernas heliga dsm-manual hittas det säkert medicin som “behandling”, speciellt “när inget annat hjälper”.

    Hoppas fler psykiatriker blir kritiska till användningen av psykofarmaka generellt och även att de börjar intressera sig lite bredare utifrån vad för orsaker som olika symptom kan ha.