Två läkare får kritik av IVO efter utsättning av psykofarmaka

0
143

Läkartidningen, 2018-08-31

vå läkare inom psykiatrin har enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inte gett en omsorgsfull vård då de avslutat förskrivningen av all psykofarmaka till en patient efter att ett urinprov visat på förekomst av amfetamin. Patienten var öppen med att hen använde ett läkemedel vars aktiva substans är dexamfetamin. (IVO 8.2–7641/2017–21)

Patientens klagomål till IVO enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) gäller upphävd och villkorad läkemedelsförskrivning samt felaktiga journaluppgifter.

Av IVO:s beslut i ärendet framgår att det i journalen står att patienten behandlats med dexamfetamin (Elvanse) men att behandlingen tillfälligt avslutades i slutet av 2016 på grund av symtom från hjärtat. I journalen står det vidare att patienten meddelat läkare att hen börjat ta läkemedlet igen i början av 2017. Man har även antecknat i journalen att detta kan ge utslag i blodprov som ska lämnas, vilket också sker. Provsvar visar kort efter journalanteckningen på förekomst av amfetamin och laboratoriet har lämnat kommentaren att »resultatet är som vid intag av amfetamin«.

Patienten informeras då i ett brev från de kritiserade läkarna att de inte avsåg att skriva något sjukintyg, att all psykiatrisk läkemedelsbehandling skulle sättas ut med omedelbar verkan samt att förnyad diskussion om behandling skulle kunna ske först efter att patienten uppvisat tre månaders narkotikafrihet.

En av de inblandade läkarna har yttrat sig till IVO och skriver att hen agerade för att skydda patienten från ett skadligt parallellt amfetaminintag och att misstanken om pågående sidomissbruk verifierades av provsvaret. Men av IVO:s ställningstagande i ärendet framgår att verksamhetschefen i sitt yttrande gett anmälaren rätt i sin kritik. Provsvaret kan inte bevisa att patienten intagit illegalt amfetamin då man inte uförde en särskild analys som kan skilja mellan legalt och illegalt amfetamin. Dessutom uppges att det i verksamhetens dokument för provtagning under utredning och uppföljning vid ADHD står att enstaka positiva prov »inte behöver innebära att behandlingen avbryts«, samt att man vid positivt svar ska be patienten om en förklaring.

IVO påpekar i sitt utlåtande att det i 6 kap 1 § patientsäkerhetslagen står att hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och att patienten ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller kraven.

Myndigheten konstaterar vidare att verksamhetschefen gått ut med information till alla läkare om hur verifikation av förskrivet amfetaminderivat ska hanteras. Verksamhetschefen har bett patienten om ursäkt samt lovat se till att provtagningsrutinen förtydligas.

Läs originalartikeln här.