FAP: Våra synpunkter på Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism

0
112

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP), 2023-01-18

I höstas publicerade Socialstyrelsen sina nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism. Idag har vi lämnat in våra synpunkter på de kontroversiella riktlinjerna. Du finner samtliga våra synpunkter nedan.

Strukturen för sammanställningen av våra synpunkter följer strukturen i Socialstyrelsens webbenkät (som det enda sättet att lämna in synpounkter). Detta gäller även den numrerade rubriksättningen som framkommer nedan.


Synpunkter på nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism

1. Synpunkter på Prioriteringsstöd till beslutsfattare och chefer, rapport

         1a. Sammanfattning och inledande delar

När det gäller den grundsyn på ADHD som en livslång neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som nämns i riktlinjerna så är det vetenskapliga stödet för denna syn mycket begränsat, samtidigt som den neuropsykiatriska forskningen präglas av omfattande felkällor. I stället visar aktuella forskningsläget att de ’symtom’ som ingår i diagnoskriterierna för ADHD bäst kan förklaras med hjälp av den så kallade stress-sårbarhetsmodellen och psykosociala förklaringsmodeller. Detta innebär att ADHD inte är att betrakta som ett neuropsykiatriskt fenomen så som beskrivs i riktlinjerna. Vi önskar därmed att beskrivningen av ADHD, genom hela dokumentet, revideras till att motsvara det aktuella forskningsläget.

Läs hela sammanställningen av FAP:s synpunkter >>