Riktlinjer för behandling av barn med depression bör göras om

1
318

Läkartidningen, 2021-04-16

I de uppdaterade riktlinjerna från Socialstyrelsen om behandling av barn och unga med depression [1] rekommenderas fortsättningsvis behandling med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) efter en kort period av insatser med syfte att stärka den mentala hälsan. Dock pekar inte det vetenskapliga underlaget i en sådan riktning.

Studier med hög intern validitet för att visa effekt (efficacy-studier) syftar till att mäta effekten av antidepressiv medicin hos en selekterad grupp under ideala förhållanden (individer med självmordsrisk och missbruk selekteras bort och många deltagare rekryteras via annons). En genomgång av sådana studier på över 4 000 deprimerade barn och unga visar att det inte var någon skillnad mellan antidepressiv medicin och placebo när det gäller nedgång i depressionsskalan [2]. När barn och unga bedömde effekten i självskattningsskalor sågs ingen skillnad mellan placebo och aktiv substans [3].

Läs hela artikeln här.

1 COMMENT

  1. Eftervärldens dom kommer bli hård, alltså barnens dom mot vuxenvärlden, både de som aktivt varit delaktiga i dessa och tidigare riktlinjer, och mot dem som passivt gett sitt medgivande, att låta det fortsätta och hända.

    Vore bra om statlig media någonsin vågade göra något mer djupgående reportage eller analys av den, till största del, destruktiva psykiatrin.

    Känns som om fokus ofta riktas bort från förebyggande och på riktigt stärkande insatser, till repressiva och symptomlindrande “insatser”.