Ny litteraturöversikt om hur pandemin har påverkat den psykiska hälsan

0
75

Folkhälsomyndigheten, 2020-08-20

Den psykiska hälsan verkar ha försämrats under pandemin, enligt en genomgång av publicerade studier som Folkhälsomyndigheten har gjort – dock är ingen av de ingående studierna från Sverige. Tillförlitlig och tillräcklig information kan skydda mot psykiska besvär, enligt litteraturöversikten.

Folkhälsomyndigheten publicerar en snabb litteraturöversikt, en så kallad rapid review, baserad på sammanlagt 14 studier som undersöker hur den psykiska hälsan i befolkningen har påverkats av covid-19-pandemin och av samhällets smittskyddsåtgärder. Studierna är genomförda i början av pandemin (mars–april 2020) och i länder som har haft hårdare restriktioner än Sverige med exempelvis nedstängningar.

De sammantagna resultaten pekar mot att det psykiska välbefinnandet har minskat under pandemin i de länder där studierna har genomförts, medan självrapporterade psykiska besvär tycks ha ökat. Det verkar vidare finnas ett samband mellan psykiska besvär och att själv ha varit sjuk, eller att ha en närstående eller bekant som varit sjuk i covid-19.

Information om covid-19 som upplevs som tillförlitlig och tillräcklig skyddar mot symtom på ångest, depression och posttraumatisk stress, enligt sammanställningen. Däremot kan både informationsöverflöd och brist på tillförlitlig information bidra till stress och symtom på ångest och depression.

Läs hela artikeln här.