Uppdrag att lämna förslag på hur en särskild funktion för psykisk hälsa och suicidprevention kan inrättas vid Folkhälsomyndigheten

0
84

Regeringskansliet, 2020-02-04

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att föreslå en funktion som bland annat ska sprida kunskap om psykisk hälsa och suicid. Verksamheten ska vara igång till årsskiftet.

Organisation och verksamhet

Folkhälsomyndigheten ska beskriva hur funktionen skulle kunna organiseras och definiera dess verksamhet. Myndigheten ska också analysera vilka kunskaper allmänheten behöver och ta hänsyn till att olika grupper kan ha olika kunskapsbehov.

Kunskapsspridning och plattform för dialog

Myndigheten ska bedöma hur funktionen kan bedriva arbetet så att kunskap om psykisk hälsaområdet når ut på bästa sätt. Myndigheten ska undersöka hur funktionen ska kunna vara plattform för dialog och samarbete inom området psykisk hälsa.

I uppdraget ingår också att:

  • analysera funktionens roll i relation till myndighetens övriga arbete inom området, samt
  • bedöma ekonomiska och personella konsekvenser vid inrättandet av och för arbetet vid funktionen.

Folkhälsomyndigheten ska ta in synpunkter från Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner samt andra berörda aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 maj 2020.

Ladda ner uppdragsbeskrivningen här.

Läs artikeln i original här.