Psykisk ohälsa bland barn och unga måste tas på allvar

0
134

Folkhälsomyndigheten, 2018-10-11

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Det har rapporter från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen visat under flera år. Därför vill vi i dag, på den internationella världsdagen för psykisk hälsa, mana till att ta barns och ungas psykiska hälsa på stort allvar.

I slutet av förra året rapporterade Socialstyrelsen att närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige hade sökt vård på grund av psykisk ohälsa år 2016. Under det senaste decenniet har andelen barn i åldern 10–17 år som fått en psykiatrisk diagnos av läkare inom den specialiserade vården eller förskrivits psykofarmaka ökat med 100 procent. Motsvarande ökning bland unga vuxna 16–24 år var närmare 70 procent. Att fler av dem som behöver stöd söker och erbjuds stöd är positivt. Den ökande psykiska ohälsan är dock varken acceptabel eller hållbar.

Även Folkhälsomyndighetens enkätundersökning “Skolbarns hälsovanor” visar på en liknande utveckling. Sedan 1980-talet har Folkhälsomyndigheten följt utvecklingen av självrapporterade psykiska och psykosomatiska besvär bland flickor och pojkar i åldersgrupperna 11, 13 respektive 15 år. Fram till i dag har en fördubbling skett av besvär bland barn i åldrarna 13 respektive 15 år.

Läs hela artikeln här.