Antidepressiva under graviditeten påverkar utvecklingen av barnets hjärna

0
473

Mad in America, 2023-09-11. Av Peter Simons. Översättning: Lasse Mattila

Minskade hjärnvolymer till följd av SSRI-exponering under graviditeten förklarades inte enbart av depression hos modern.

I en ny studie i JAMA Psychiatry fann forskare att barn till mödrar som använt antidepressiva läkemedel (SSRI) under graviditeten hade minskad hjärnvolym i flera områden. De flesta minskningarna av hjärnvolymen fanns fortfarande kvar vid uppföljningen när barnen var 15 år gamla. Forskarna skriver att de påverkade områdena i hjärnan enligt teorin är involverade i känsloreglering.

“Resultaten av denna studie tyder på att prenatal SSRI-exponering kan vara förknippad med förändrade utvecklingsbanor för hjärnregioner som är involverade i känslomässig reglering hos barnet”, skriver forskarna.

Forskarna leddes av Dogukan Koc vid Erasmus University Rotterdam i Nederländerna. Detta var en del av Generation R, en befolkningsbaserad studie i Rotterdam. I studien ingick 3 198 mödrar med ett förlossningsdatum mellan den 1 april 2002 och den 31 januari 2006, och barnen följdes med tre hjärnskanningar över tid, varav den sista gjordes när de var 15 år.

För att ta hänsyn till faktorer som effekten av underliggande depression hos mamman och när mamman specifikt använde antidepressiva läkemedel delade forskarna in kohorten i fem grupper. Det fanns 41 med SSRI-användning under graviditeten, 77 som endast använde SSRI före graviditeten, 257 som inte använde SSRI men hade depressiva symptom under graviditeten, 74 som hade depressiva symptom först efter förlossningen och 2 749 kontroller som varken hade depressiva symptom eller SSRI-användning.

Enligt forskarna fanns det ett “ihållande samband mellan prenatal SSRI-exponering och mindre kortikala volymer under den 10-åriga uppföljningsperioden”.

De tillägger: “Prenatal SSRI-exponering var konsekvent förknippad med lägre volym, från 5% till 10% över åldrarna.”

Så kan detta förklaras av mammans depression? Nej, skriver forskarna. För mödrar som var deprimerade men inte tog SSRI-läkemedel skilde sig barnen nästan inte alls från de friska kontrollerna. Prenatal depression var förknippad med en mindre volym i ett område i hjärnan. På samma sätt var postnatal depression förknippad med en mindre volym i ett område.

Dessa skillnader i ett område var bör jämföras med den stora, hjärnövergripande volymminskningen i många områden hos barn vars mödrar tog SSRI-preparat. Barn vars mödrar tog SSRI-läkemedel hade större volymminskningar än barn vars mödrar hade depression men inte tog SSRI-läkemedel.

Den goda nyheten är att vissa av dessa minskningar av hjärnvolymen verkade ha en upphämtningseffekt: till exempel hade amygdalavolymen ökat vid 15 års ålder, så barn som exponerades för SSRI-läkemedel skilde sig inte från kontrollgrupperna.

Tyvärr kom många av skillnaderna i hjärnvolym inte ikapp. Dessutom är det oklart vilken effekt dessa volymskillnader under hela barndomen skulle ha på ett barns utveckling, även om de skulle komma ikapp i de sena tonåren.

Tidigare forskning

Studier har konsekvent visat att användning av antidepressiva läkemedel under graviditet är förknippad med otaliga risker för nyfödda barns hälsa, inklusive neonatal abstinens, för tidig födsel, medfödda funktionsnedsättningar, utvecklingsproblem, hjärt- och lungproblem och till och med dödsfall.

I en studie fann forskarna en sexfaldig ökning av neonatalt abstinenssyndrom när mödrarna tog antidepressiva läkemedel. I en annan studie fann forskarna att 30 procent av de barn som föddes av mödrar som använde antidepressiva läkemedel drabbades av neonatalt abstinenssyndrom. Ingen av de barn vars mödrar inte använde antidepressiva läkemedel drabbades av denna komplikation. Och i ytterligare en studie fann man att över hälften (56 %) av de spädbarn som exponerats för SSRI hade detta problem.

Forskare har också tidigare varnat att antidepressiva läkemedel inte bör tas under graviditet på grund av denna risk, som omfattar symtom på hypoglykemi, tremor, hypotoni, hypertoni, takykardi, snabb andning och andnöd hos barn som föds av mödrar som använder antidepressiva läkemedel.

Studier har också tagit hänsyn till redan existerande faktorer som depressionens svårighetsgrad genom att jämföra kvinnor som fortsatte att använda antidepressiva läkemedel under graviditeten med kvinnor som hade samma indikation och som använde antidepressiva läkemedel inledningsvis, men som slutade efter att de blivit gravida. Studien visade att de som fortsatte att använda antidepressiva läkemedel ökade risken för neonatala hälsokomplikationer hos sina nyfödda barn, inklusive för tidig födsel, låg födelsevikt och sjukhusvistelser.

Annan forskning har visat att användning av antidepressiva läkemedel under graviditeten förändrar hjärnans utveckling hos fostret. Dessa resultat har också publicerats i ledande tidskrifter. En studie i JAMA Psychiatry visade att användning av antidepressiva läkemedel under graviditeten ökade risken för talstörningar, medan en studie i American Journal of Psychiatry visade att användning av antidepressiva läkemedel under graviditeten ökade risken för försämrad neurologisk funktion hos spädbarn.

****

Koc, D., Tiemeier, H., Stricker, B. H., Muetzel, R. L., Hillegers, M., & El Marroun, H. (2023). Prenatal antidepressiv exponering och avkommans hjärnmorfologiska bana. JAMA Psykiatri. Publicerad online 30 augusti 2023. doi:10.1001/jamapsychiatry.2023.3161 (Länk)