Antidepressiv medicin fungerar inte på barn

0
179

Göteborgs-Posten, 2023-01-11

Ungas psykiska hälsa kan både överskattas och underskattas. Dessutom visar ny forskning att antidepressiv medicin inte hjälper barn och unga. Därför behöver behandlingen av unga människor ses över, skriver barn- och ungdomsläkaren Sven Bremberg och psykologerna Ole Hultmann och Billy Larsson.

Risken för att ungas ohälsa överskattas beror på att fakta måste tolkas. Socialstyrelsen kom 2018 med en rapport om depression och ångestsyndrom hos barn och unga vuxna. Där konstateras att det är antalet ”inrapporterade” fall som ökat mellan 2006 och 2018. Och man tror att ökningen beror både på en faktisk ökning, och på faktorer som ett större utbud av behandlingar, och på ökad medvetenhet om psykisk ohälsa.

Liknade slutsatser drar också Folkhälsomyndigheten. Utifrån statistik om den psykiska hälsan framhålls att ”drygt tre fjärdedelar av alla i Sverige – både barn och vuxna – uppger att de har ett gott psykiskt välbefinnande eller en hög livstillfredsställelse. Denna andel har också varit stabil över tid, trots att det har blivit allt vanligare att uppge olika former av psykiska besvär.” Och i en rapport om psykosomatiska symtom bland barn och unga konstaterar Folkhälsomyndigheten att det sedan 1980-talet skett en kraftig ökning av rapporterade psykosomatiska symtom. Bedömningen görs att det finns en faktisk ökning – det rör sig inte endast om ökad rapporteringsbenägenhet. Samtidigt framhålls att föräldrar nu uppfostrar sina barn mindre auktoritärt, vilket minskar risken för att utveckla psykisk ohälsa.

Läs hela artikeln >>