Nya översikter ger stöd: Ompröva SSRI-medicineringen av barn

0
158

Läkartidningen, 2022-04-26

Psykisk ohälsa bland barn och unga har fått stor uppmärksamhet, vilket lett till politiska åtgärder. Under mer än 10 års tid har regeringarna årligen avsatt 1–1,5 miljarder kronor till psykiatrin, och en stor del av resurserna har gått till barn och unga. Trots satsningarna förefaller inga framsteg ha skett. Enligt Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), som sammanställer epidemiologiska studier, har inga säkerställda förändringar av förekomst av psykiatriska tillstånd påvisats i Sverige under perioden 1990–2019 [1]. Detta gäller både barn, unga och vuxna.

Det är anmärkningsvärt att det inte ens skett framsteg gällande klinisk depression – den psykiatriska diagnos som står för den största sjukdomsbördan. Mönstret är liknande i Västeuropa som helhet, med i stort sett oförändrad förekomst av klinisk depression bland barn och unga 1990–2019 [1].

En förklaring skulle kunna vara att det endast genomförts ett begränsat antal epidemiologiska studier i Västeuropa. Det som talar emot den förklaringen är att det inte heller globalt går att säkerställa någon ökning eller minskning av förekomst av kliniska depressioner i åldrarna 10–24 år.

En trolig förklaring är i stället att de behandlingar som erbjuds barn och unga vid klinisk depression är påfallande ineffektiva. SSRI-preparat är den vanligaste farmakologiska behandling som erbjuds. Den senaste metaanalysen av SSRI-behandlingens effekter redovisar 34 RCT (randomiserade kontrollerade studier) av 6 161 barn och tonåringar [2]. Den genomsnittliga effektstorleken var endast 0,12 – så liten att den saknar klinisk relevans.

Läs hela artikeln i Läkartidningen >>