Barns och ungas rätt vid tvångsvård

0
47

Vårdanalys, 2015

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71, S 2015/04694/FST).

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har i uppgift att ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv följa upp och analysera verksamheter och förhållanden inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg. Det är utifrån dessa perspektiv Vårdanalys yttrande tar sin utgångspunkt.

Vårdanalys samlade bedömning är att utredningen presenterar en lång rad förslag som på ett förtjänstfullt sätt bidrar till ett stärkt barnrättsperspektiv, ökad rättsäkerhet samt kvalitetsutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården. Nedan kommenterar vi några av utredningens förslag närmare. Dessa rör bland annat individens ställning i den rättsliga processen, rätten till delaktighet och inflytande, samverkan mellan involverade aktörer, betydelsen av läkar- och/eller hälsoundersökning, samt (generellt) starkare kunskapsstyrning och systematisk uppföljning.

Vårdanalys ställer sig positiv till att dagens LVU omarbetas till en ny lag såsom föreslås, men tycker samtidigt att namnet på lagen bör ändras så att det bättre motsvarar dess innehåll. Ett nytt namn skulle också ge signaler om att lagstiftningen innehåller väsentliga förändringar, vilket vi menar vore av värde då det kan öka dess genomslagskraft. En möjlighet vore att kalla den nya lagen ”Lag om tvångsvård av unga” (LTU), för att tydligare indikera att lagen i huvudsak reglerar just tvångsvård. I flera fall handlar det om tydliggöranden och förstärkningar, till exempel avseende rättigheterna för omhändertagna barn och unga. Ett förslag som Vårdanalys tillstyrker är införandet av ett nytt lagkapitel som på ett överskådligt sätt sammanställer rådande bestämmelser om vilka krav barn och unga kan ställa på vården. Vårdanalys tillstyrker också förslaget om att inrätta en regional operativ barnombudsfunktion.

Vårdanalys är genomgående positiv till de förslag som stärker målgruppens rätt till hälso- och sjukvård. Till exempel anser Vårdanalys att en ansökan om vård enligt LVU ska innehålla ett läkarintyg, och att alla barn bör genomgå en läkarundersökning inför en placering i familjehem. Detta är väsentligt ur såväl ett individperspektiv som ur ett uppföljningsperspektiv. Flera förslag handlar om hur samverkan mellan inblandade aktörer och professioner kan stärkas. Vårdanalys välkomnar detta, och understryker vikten av att samverkan utgår från målgruppens behov i första hand samt att krav på samverkan bör åtföljas av praktiskt stöd till verksamheterna.

I vissa fall anser Vårdanalys att förslagen borde gå ännu längre. Det gäller bland annat barns och ungas rätt till information och delaktighet. Här efterlyser Vårdanalys även en orsaksanalys till varför barn och unga inte görs delaktiga i den utsträckning som föreskrivs, samt ett djupare resonemang kring varför förslagen ser ut som de gör. Ett annat fall gäller befogenheten avskiljning; här hade Vårdanalys gärna sett att förslaget om begränsning formulerats som en övergångsbestämmelse med en angiven tidpunkt för när avskiljning helt kommer att förbjudas (vilket uppges vara målet). Också här saknar Vårdanalys en mer genomgripande analys bakom de presenterade slutsatserna. Vidare tillstyrker Vårdanalys utredningens förslag om att socialnämnden ska ges möjlighet att besluta om vård utanför det egna hemmet utan vårdnadshavarens samtycke, men anser att åldersgränsen 16 år bör sänkas till 15 år.

Slutligen vill Vårdanalys betona värdet av kontinuerlig analys och uppföljning, vilket upprepas på flera ställen i remissvaret. Den stora osäkerhet som idag råder kring hur den sociala barn- och ungdomsvården fungerar måste betraktas som oacceptabel. Vårdanalys ställer sig positiv till utredningens förslag att myndigheten själv får i uppdrag att bidra till att ett system för uppföljning av vård i familjehem och HVB utvecklas.

Läs hela texten här.