Vad din läkare borde berätta för dig om antidepressiva

0
1371

Av Paul W. Andrews, Lyndsay Gott & J. Anderson Thomson Jr. 2012-09-12. Översättning av Anna Nederdal

De flesta antidepressiva medel är utformade för att påverka de mekanismer som reglerar serotonin, en evolutionär biokemisk kemikalie som finns i hela hjärnan och resten av kroppen. I hjärnan fungerar serotonin som signalsubstans, en kemikalie som styr avfyrningen av neuroner (hjärnceller som reglerar hur vi tänker, känner och beter oss) men serotonin har utvecklats till att reglera många andra viktiga processer, inklusive neuronal tillväxt och död, matsmältning, muskelrörelser, tillväxt, blodproppar och fortplantningsförmåga.

Antidepressiva läkemedel tas vanligast i tablettform

När läkemedlet kommer in i blodomloppet, sprids det i hela kroppen. De flesta antidepressiva medel, såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (ssri), är avsedda att binda till en molekyl i hjärnan som kallas serotonintransportören som reglerar nivåerna av serotonin. När medlet binder till transportören, hindrar det nervceller från att återuppta serotonin och orsakar därmed en ackumulering av serotonin utanför nervcellerna. Med andra ord, antidepressiva medel påverkar balansen av serotonin i hjärnan genom att främja en ökning av serotonin-koncentrationen utanför neuronerna. Vid långvarig användning av antidepressiva medel motarbetar hjärnan drogen och kommer så småningom att återställa balansen av serotonin utanför neuronerna med ett antal kompenserande förändringar. Det är viktigt att inse att serotonintransportören inte finns endast i hjärnan, den finns även på alla viktiga platser i kroppen där serotonin produceras och transporteras, inklusive tarm och i blodkroppar som kallas blodplättar. Eftersom antidepressiva läkemedel sprids i hela kroppen och binder till serotonintransportören varhelst den visar sig, kan de störa de viktiga processer som regleras av serotonin i hela kroppen och ge skadliga effekter på processer som matsmältning och sexuell funktion, ge upphov till onormala blödningar, etc.

Antidepressiva läkemedel är måttligt effektiva vid behandling och återfall av depression är vanligt

Det finns en viss debatt om exakt hur mycket antidepressiva medel minskar depressiva symtom under de första sex till åtta veckorna, och den konsekventa slutsatsen är att effekten är ganska blygsam. många människor som har drabbats av depression rapporterar en betydande symtomminskning med hjälp av antidepressiva medel. Problemet är att symtomen också minskar avsevärt när människor ges en placebo, ett sockerpiller som saknar de kemiska egenskaperna hos antidepressiva läkemedel. Förbättring som sker under antidepressiv behandling (cirka 80%) sker också med placebo. Hjärnans motstånd mot antidepressiva ökar under längre tids behandling, och de depressiva symtomen återkommer (inte så sällan i fullskaligt återfall). Ofta tvingar läkare patienten att öka dosen eller byta till en mer kraftfull drog, i värsta fall till fler än en.

Antidepressiva läkemedel kan döda nervceller

Många läkare kommer att överraskas av detta faktum, eftersom den allmänna uppfattningen hos det medicinska samfundet är att antidepressiva medel främjar tillväxten av nya nervceller. Denna övertygelse bygger på felaktiga fakta. Ett sätt som antidepressiva kan döda nervceller på är genom att orsaka strukturella skador av det slag som ofta förekommer vid Parkinsons sjukdom. Denna neurologiska skada kan förklara varför vissa personer som tar antidepressiv medicin kan utveckla parkinson-symtom och tardiv dyskinesi, som kännetecknas av ofrivilliga och repetitiva kropps-rörelser. Många läkare tror tyvärr att dessa syndrom endast förekommer hos patienter som tar antipsykotiska läkemedel. Antidepressiva läkemedel har visat sig orsaka nervskada och dödsfall hos gnagare, och de kan orsaka ofrivilliga, repetitiva rörelser hos människor.

Antidepressiva läkemedel kan öka risken för bröstcancer

Ny forskning visar att antidepressiva medel kan öka risken för cancer utanför hjärnan, såsom bröstcancer.

Antidepressiva läkemedel kan orsaka kognitiv försämring

Eftersom hjärnan kräver nervceller för att fungera korrekt kan neurondödande effekter av antidepressiva läkemedel förväntas ha negativa effekter på kognitionen. Vid experiment har man funnit att långvarig antidepressiv användning hos gnagare försämrat förmågan att lära sig en mängd olika uppgifter. Liknande problem kan förekomma hos människor. Ett stort antal studier har visat att antidepressiva medel försämrar körförmågan, vilket ökar risken för bilolyckor. Ny forskning om äldre kvinnor visar också att långvarig antidepressiv användning är förknippad med en 70% riskökning för mild kognitiv svikt och ökad risk för demens.

Antidepressiva läkemedel är förknippade med nedsatt gastrointestinal funktion

Verkan av antidepressiva medel leder till förhöjda nivåer av serotonin i tarmens foder, vilket är förenat med colon irritabile. I själva verket har antidepressiva visat sig orsaka samma symptom som irritabel tarmsmärta, diarré, förstoppning, matsmält-ningsbesvär, uppkördhet och huvudvärk. Enligt en nyligen genomförd studie drabbas 14–23% av de som tar antidepressiva läkemedel av dessa biverkningar.

Antidepressiva läkemedel orsakar sexuell dysfunktion och har negativa effekter på spermiekvaliteten

Depression orsakar ofta mindre lust till sex. men många antidepressiva gör problemet värre, genom försämrad sexuell lust, upphetsning och orgasm. Bevis från fallstudier tyder på att antidepressiva läkemedel även kan störa tillgivenhet och romantisk kärlek. Vissa antidepressiva har visat sig påverka spermiestruktur och dito mängd och rörlighet negativt.

Antidepressiv användning är förknippad med utvecklingsproblem

Antidepressiv medicinering föreskrivs ofta till gravida och ammande kvinnor. Eftersom ssri kan passera placentabarriären och modersmjölk, kan de påverka fetal och neonatal utveckling. Generellt, om ssri tas under graviditet, finns det en ökad risk för prematur förlossning och låg födelsevikt. Exponering under första trimestern kan öka risken för medfödda defekter och utveckla en autismspektrumstörning, till exempel aspergers syndrom. Ssri- exponering i tredje trimestern är förknippad med ökad risk för persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (10% dödlighet) och vid medicinering abstinenssymtom såsom gråt, irritabilitet och kramper. prenatal exponering för ssri är också förknippad med en ökad risk för andningssvårigheter, som är den vanligaste dödsorsaken för tidigt födda barn.

Bruk av antidepressiva medel är förknippat med ökad risk för onormal blödning och stroke

Serotonin är avgörande för trombocytfunktionen och främjar blodproppar, vilket är viktigt när man har en blödningsskada. Patienter som tar ssri och andra antidepressiva medel är mer benägna att ha avvikande blödningsproblem. De är mer benägna att ha en hemorragisk stroke (orsakad av en brustet blodkärl i hjärnan) och läggas in på sjukhus för en övre gastrointestinal blödning. riskerna för blödning ökar sannolikt när ssri tas i kombination med andra mediciner som minskar koagulering, såsom acetylsalicylsyra, ibuprofen eller waran.

Antidepressiva läkemedel är förknippade med ökad risk för dödsfall hos äldre människor

Depression är i sig förknippad med ökad risk för dödsfall hos äldre, främst på grund av kardiovaskulära problem, men antidepressiva gör problemet värre. Fem nya studier har visat att bruk av antidepressiva är förknippat med en ökad risk för död hos äldre (50 år och äldre), utöver riskerna med depression.  Fyra av studierna har publicerats i ansedda medicinska tidskrifter, The British Journal of Psychiatry, Archives of  Internal Medicine, Plos One och British Medical Journal, av olika forskargrupper. Den femte studien presenterades i år på konferensen American Thoracic Society i San Francisco. I dessa studier är den uppskattade risken för dödsfall betydande. Till exempel i Women Health initiatives studie beräknas antidepressiva läkemedel orsaka cirka fem dödsfall per 1000 medicinerade personer under ett års tid. Detta är samma studie som tidigare identifierat farorna med hormonersättningsbehandling för postmenopausala kvinnor. i studien som publiceras i British Medical Journal har antidepressiva medel beräknats orsaka 10–44 dödsfall per 1000 medicinerade personer under ett år, beroende på vilken typ av antidepressivt medel det gällt. Som en jämförelse blev det smärtstillande medlet Vioxx borttaget från marknaden efter att det bevisats orsaka 7 hjärthändelser per 1000 medicinerade personer under ett år. Eftersom hjärthändelser inte nödvändigtvis är livshotande, är antalet dödsfall orsakade av anti- depressiva medel utan tvivel skäl till mycket större oro. Många människor börjar ta antidepressiva medel i tonåren eller som unga vuxna. Eftersom risken för återfall ofta ökar när man försöker trappa ned ett antidepressivt läkemedel, kan människor bli kvar i medicinering i åratal eller årtionden. Tyvärr har vi ingen aning om hur den sammanlagda effekten av att ta antidepressiva medel under så lång tid påverkar den förväntade livslängden. I princip skulle långvarigt bruk av antidepressiva medel förkorta levnadsåren. Psykiatrin hävdar att antidepressiva medel behövs för att förhindra deprimerade patienter från att begå självmord. Ändå finns det en välkänd dispyt om huruvida antidepressiva främjar självmordsbeteende, följaktligen är det inte möjligt att dra några säkra slutsatser om hur antidepressiva påverkar risken för självmordsbeteende, men de flesta dödsfall orsakade av antidepressiva läkemedel är inte självmord,  med andra ord, antidepressiva medel tycks öka risken för dödsfall oavsett effekterna på självmordsbeteende. Vi menar att antidepressiva medel ökar risken för dödsfall genom försämrad övergripande funktion i kroppen. Detta antyds av det faktum att antidepressiva läkemedel har negativa effekter på varje större process i kroppen som regleras av serotonin.

Antidepressiva läkemedel har många negativa effekter på äldre

Forskningen om de negativa hälsoeffekterna av antidepressiva läkemedel har utförts mest på äldre patienter. Följaktligen vet man mest om denna åldersgrupp. Förutom kognitiv försämring, stroke och dödsfall, finns en ökad risk för att falla och drabbas av benfraktur hos äldre personer som medicineras med antidepressiva läkemedel. Äldre personer som tar ssri löper också ökad risk att utveckla hyponatremi (låg natriumhalt i blodplasman). Detta tillstånd kännetecknas av illamående, huvudvärk, letargi, muskelkramper och desorientering. I svåra fall kan hyponatremi orsaka kramper, koma, andningsstillestånd och leda till döden. Det faktum att den mesta forskningen har utförts på äldre betyder inte att antidepressiva medel inte har skadliga effekter på de unga. som tidigare nämnts kan antidepressiva medel ha skadliga effekter på utvecklingen. Dessutom är det många som börjar ta dessa läkemedel när de är unga för att sedan medicineras i flera år eller årtionden. I princip skulle de negativa effekterna av dessa läkemedel vara betydande under sådana långa tidsperioder. Sammantaget leder bevisen till slutsatsen att antidepressiva medel i allmänhet gör mer skada än nytta som behandling för depression. På förmånssidan har drogerna en begränsad förmåga att minska symtomen. På kostnadssidan finns det en betydande och föga uppskattad lista över negativa hälsoeffekter på grund av att dessa läkemedel påverkar alla processer som regleras av serotonin i hela kroppen. Sammantaget tyder mycket på att dessa läkemedel försämrar övergripande funktioner i kroppen. Det är svårt att hävda att ett läkemedel som ökar risken för dödsfall på det hela taget hjälper människor.

Etiska och juridiska frågor

Psykiatriker och andra läkare har en etisk skyldighet att undvika att deras patienter drabbas av större skada än i utgångsläget. Även om alla receptbelagda mediciner har negativa biverkningar som kan orsaka skada, har läkaren en etisk skyldighet att inte förskriva läkemedel som gör mer skada än nytta. Bevisen vi har granskat tyder på att läkare bör vara betydligt försiktigare vid förskrivningen av antidepressiva medel och ompröva sin användning som ett första alternativ i raden av behandlingar för depression. Dessutom föreslår vi att läkare bör överväga sitt eventuella juridiska ansvar. En någorlunda klok läkare bör vara medveten om den medicinska litteraturen och undvika förskrivning av mediciner som kan öka risken för stroke och dödsfall. Läkare bör diskutera med och informera sina patienter om att antidepressiva läkemedel endast är måttligt effektivare än placebo och kan öka risken för neurologiska skador, uppmärksamhetsnedsättningar, gastrointestinala problem, sexuella svårigheter, onormal blödning, kognitiv nedsättning, demens, stroke, dödsfall och risken för återfall efter avslutad behandling.

Du finner originalartikeln av Paul W. Andrews, Lyndsay Gott & J. Anderson Thomson Jr. här.

Källor

Paul W. Andrews, J. Anderson Thomson, Jr. Lyndsey Gott (2012) Things Your Doctor Should Tell You About Antidepressants. http://www.madinamerica.com/2012/09/things-your-doctor-should-tell-you- about-antidepressants/

Paul W. Andrews J. Anderson Thomson Jr., Ananda Amstadter and Michael C. Neale Primum non nocere: an evolutionary analysis of whether antidepressants do more harm than good. Front. Psychol., 24 April 2012 | doi: 10.3389/fpsyg.2012.00117 http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fpsyg.2012.00117/full

Popa D, Cerdan J, Repérant C, Guiard BP, Guilloux JP, David DJ, Gardier AM. A longitudinal study of 5-HT outflow during chronic fluoxetine treatment using a new technique of chronic microdialysis in a highly emotional mouse strain. Eur J Pharmacol. 2010 Feb 25;628(1-3):83-90. doi: 10.1016/j.ejp- har.2009.11.037. Epub 2009 Nov 26. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19944680

Gershon MD, Tack J. The serotonin signaling system: from basic understanding to drug development for functional GI disorders. Gastroenterology. 2007 Jan;132(1):397-414. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17241888

Mercado CP, Kilic F. Molecular mechanisms of SERT in platelets: regulation of plasma serotonin levels. Mol Interv. 2010 Aug;10(4):231-41. doi: 10.1124/mi.10.4.6 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20729489

Irving Kirsch, Brett J Deacon, Tania B Huedo-Medina, Alan Scoboria,Thomas J Moore, Blair T Johnson. Initial Severity and Antidepressant Benefits: A Meta-Analysis of Data Submitted to the Food and Drug Administration. Published: February 26, 2008 DOI: 10.1371/journal.pmed.005004 http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.0050045

Robert D. Gibbons, PhD; Kwan Hur, PhD; C. Hendricks Brown, PhD; John M. Davis, MD; J. John Mann, MD. Benefits From Antidepressants: Synthesis of 6-Week Patient-Level Outcomes From Double-blind Placebo-Controlled Randomized Trials of Fluoxetine and Venlafaxine. JAMA Psychiatry June 2012 vol 69. No 6. Arch Gen Psychiatry. 2012;69(6):572-579. doi:10.1001/archgenpsychia- try.2011.2044. http://archpsyc.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1151020

Paul W. Andrews, Susan G. Kornstein, Lisa J. Halberstadt, Charles O. Gardner and Michael C. Neale. Blue again: perturbational effects of antidepressants suggest monoaminergic homeostasis in major depression. Front. Psychol., 07 July 2011 | doi: 10.3389/fpsyg.2011.00159 http://journal.frontiersin.org/Journal/10.3389/fpsyg.2011.00159/full

Tarique D. Perera Andrew J. Dwork,Kathryn A. Keegan, Lakshmi Thirumangalakudi, Cecilia M. Lipira, Niamh Joyce, Christopher Lange, J. Dee Higley, Gorazd Rosoklija, Rene Hen, Harold A. Sackeim,Jeremy D. Coplan. Necessity of Hippocampal Neurogenesis for the Therapeutic Action of Antidepressants in Adult Nonhuman Primates. Published: April 15, 2011 DOI: 10.1371/journal.http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0017600

Kalia M, O’Callaghan JP, Miller DB, Kramer M. Comparative study of fluoxetine, sibutramine, sertraline and dexfenfluramine on the morphology of serotonergic nerve terminals using serotonin immunohistochemistry. Brain Res. 2000 Mar 6;858(1):92-105. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10700602

Hsiao-Chun Cheng, PhD, Christina M. Ulane, MD, PhD, and Robert E. Burke, MD,†. Clinical Progression in Parkinson’s Disease and the Neurobiology of Axons Ann Neurol. Jun 2010; 67(6): 715–725. doi: 10.1002/ana.21995 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2918373/

S Govoni, M Racchi, E Masoero, M Zamboni and L Ferini-Strambi. Extrapyramidal symptoms and antidepressant drugs: neuropharmacological aspects of a frequent interaction in the elderlyMolecular Psychatry March 2001, Volume 6, Number 2, Pages 134-142 http://www.nature.com/mp/journal/v6/n2/full/4000801a.html

Lisa Cosgrove Ling, Shi,David E. Creasey, Maria Anaya-McKivergan, Jessica A. Myers, Krista F. Huybrechts. Antidepressants and Breast and Ovarian Cancer Risk: A Review of the Literature and Researchers’ Financial Associations with Industry published: April 06, 2011DOI: 10.1371/journal.pone.0018210 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0018210

Cloonan SM, Williams DC. The antidepressants maprotiline and fluoxetine induce Type II autophagic cell death in drug-resistant Burkitt’s lymphoma.Int J Cancer. 2011 Apr 1;128(7):1712-23. doi: 10.1002/ijc.25477. Epub 2010 May 25.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20503272

Güner Ulak, Selcen Göçmez, Faruk Erden, Pelin Tanyeri, Tijen Utkan, Firüzan Yildiz, Oguz Mutlu andNejat Gacar. Chronic administration of fluoxetine or venlafaxine induces memory deteriora- tion in an inhibitory avoidance task in rats. Article first published online: 19 SEP 2006 DOI: 10.1002/ddr.20106 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ddr.20106/abstract

Wingen M, Bothmer J, Langer S, Ramaekers JG. Actual driving performance and psychomotor function in healthy subjects after acute and subchronic treatment with escitalopram, mirtazapine, and placebo: a crossover trial.J Clin Psychiatry. 2005 Apr;66(4):436-43. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15816785

Jack E. Gibson, Richard B. Hubbard, Christopher J. P. Smith, Laila J. Tata John. R Britton, Andrew W Fogarty. Use of Self-controlled Analytical Techniques to Assess the Association Between Use of Prescription Medications and the Risk of Motor Vehicle Crashes m. J. Epidemiol. (2009 doi: 10.1093/aje/kwn364 First published online: January 30, 2009 http://aje.oxfordjournals.org/content/early/2009/01/30/aje.kwn364.full

Goveas JS, Espeland MA, Woods NF, Wassertheil-Smoller S, Kotchen JM. Depressive symptoms and incidence of mild cognitive impairment and probable dementia in elderly women: the Women’s Health Initiative Memory Study.J Am Geriatr Soc. 2011 Jan;59(1):57-66. doi: 10.1111/j. 1532-5415.2010.03233.x. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21226676

Ellfolk M, Malm H. Risks associated with in utero and lactation exposure to selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). Reprod Toxicol. 2010 Sep;30(2):249-60. doi: 10.1016/j.reprotox.2010.04.015. Epub 2010 May 4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20447455

Bar-Oz B, Einarson T, Einarson A, Boskovic R, O’Brien L, Malm H, Bérard A, Koren G. Paroxetine and congenital malformations: meta-Analysis and consideration of potential confounding factors. Clin Ther. 2007 May;29(5):918-26. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17697910

Croen LA, Grether JK, Yoshida CK, Odouli R, Hendrick V. Antidepressant use during pregnancy and childhood autism spectrum disorders. Arch Gen Psychiatry. 2011 Nov;68(11):1104-12. doi: 10.1001/archgenpsychia- try.2011.73. Epub 2011 Jul 4.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21727247

Ellfolk M, Malm H. Risks associated with in utero and lactation exposure to selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs).Reprod Toxicol. 2010 Sep;30(2):249-60. doi: 10.1016/j.reprotox.2010.04.015. Epub 2010 May 4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20447455

Oberlander TF, Warburton W, Misri S, Aghajanian J, Hertzman C. Neonatal outcomes after prenatal exposure to selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants and maternal depression using population-based linked health data.Arch Gen Psychiatry. 2006 Aug;63(8):898-906. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16894066

Jordan W. Smoller, MD, ScD; Matthew Allison, MD, MPH; Barbara B. Cochrane, PhD, RN; J. David Curb, MD, MPH; Roy H. Perlis, MD, MSc; Jennifer G. Robinson, MD, MPH; Milagros C. Rosal, PhD; Nanette K. Wenger, MD; Sylvia Wassertheil-Smoller, PhD. Antidepressant Use and Risk of Incident Cardiovascular Morbidity and Mortality Among Postmenopausal Women in the Women’s Health Initiative Study. JAMA Internal Medicine December 2009, Vol 169, No. 22 http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=773902

Dall M, Schaffalitzky de Muckadell OB, Lassen AT, Hansen JM, Hallas J. An association between selective serotonin reuptake inhibitor use and serious upper gastrointestinal bleeding.Clin Gastroenterol Hepatol. 2009 Dec;7(12):1314-21. doi: 10.1016/j. cgh.2009.08.019. Epub 2009 Aug 26. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19716436

Jordan W. Smoller, MD, ScD; Matthew Allison, MD, MPH; Barbara B. Cochrane, PhD, RN; J. David Curb, MD, MPH; Roy H. Perlis, MD, MSc; Jennifer G. Robinson, MD, MPH; Milagros C. Rosal, PhD; Nanette K. Wenger, MD; Sylvia Wassertheil-Smoller, PhD. Antidepressant Use and Risk of Incident Cardiovascular Morbidity and Mortality Among Postmenopausal Women in the Women’s Health Initiative Study JAMA December 2009, Vol 169, No. 22 http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=773902

Joanne Ryan, MSc, Isabelle Carriere, PhD and Karen Ritchie, PhD Robert Stewart, MD, PhD Gwladys Toulemonde, MSc Jean-François Dartigues, MD, PhD Christophe Tzourio, MD, PhD Marie-Laure Ancelin, PhD. Late-life depression and mortality: influence of gender and antidepressant use The British Journal of Psychiatry (2008) 192: 12-18 doi: 10.1192/bjp. bp.107.039164. http://bjp.rcpsych.org/content/192/1/12.1.long

Jordan W. Smoller, MD, ScD; Matthew Allison, MD, MPH; Barbara B. Cochrane, PhD, RN; J. David Curb, MD, MPH; Roy H. Perlis, MD, MSc; Jennifer G. Robinson, MD, MPH; Milagros C. Rosal, PhD; Nanette K. Wenger, MD; Sylvia Wassertheil-Smoller, PhD. Jordan W. Smoller, MD, ScD; Matthew Allison, MD, MPH; Barbara B. Cochrane, PhD, RN; J. David Curb, MD, MPH; Roy H. Perlis, MD, MSc; Jennifer G. Robinson, MD, MPH; Milagros C. Rosal, PhD; Nanette K. Wenger, MD; Sylvia Wassertheil-Smoller, PhD. Antidepressant Use and Risk of Incident Cardiovascular Morbidity and Mortality Among Postmenopausal Women in the Women’s Health Initiative Study. JAMA Internal Medicine december 2009, Vol 169, No 22 http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=773902

Osvaldo P. Almeidal Helman Alfonso, Graeme J. Hankey, Leon Flicker. Depression, Antidepressant Use and Mortality in Later Life: The Health in Men StudyPLOS One Published: June 23, 2010 DOI: 10.1371/journal.pone.0011266. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0011266

Carol Coupland, Paula Dhiman, Richard Morriss, mental health, Antony Arthur, associate, Garry Barton, Julia Hippisley-Cox. Antidepressant use and risk of adverse outcomes in older people: population based cohort study BMJ 2011; 343 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.d4551 (Published 02 August 2011)Cite this as: BMJ 2011;343:d4551 http://www.bmj.com/content/343/bmj.d4551

Nathaniel Dunford. Antidepressant use associated with increased mortality among critically ill patients? Public release date: 22-May-2012 http://www.eurekalert.org/pub_releases/2012-05/ats-aua051412.php

Bresalier RS, Sandler RS, Quan H, Bolognese JA, Oxenius B, Horgan K, Lines C, Riddell R, Morton D, Lanas A, Konstam MA, Baron JA; Adenomatous Polyp Prevention on Vioxx (APPROVe) Trial Investigators. Cardiovascular events associated with rofecoxib in a colorectal adenoma chemoprevention trial. N Engl J Med. 2005 Mar 17;352(11):1092-102. Epub 2005 Feb 15. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15713943

Reeves RR, Ladner ME. Antidepressant-induced suicidality: an update. CNS Neurosci Ther. 2010 Aug;16(4):227-34. doi: 10.1111/j.1755- 5949.2010.00160.x. Epub 2010 Apr 16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20553304

Cumming RG. Epidemiology of medication-related falls and fractures in the elderly. Drugs Aging. 1998 Jan;12(1):43-53. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9467686

Jacob S, Spinler SA. Hyponatremia associated with selective serotonin-reuptake inhibitors in older adults. Ann Pharmacother. 2006 Sep;40(9):1618-22. Epub 2006 Aug 8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16896026