Spravato utsätter patienter för risk och skattebetalarna för miljardkostnader

0
83

Equal Stockholm, 2020-06-09

DETTA ÄR ETT ÖPPET BREV TILL TANDVÅRDS- & LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET, TLV.

Om inget oförutsett händer kommer Spravato godkännas av myndigheter för användning. Spravato har samma verkansgrad mot depression som vatten. Spravato riskerar bli en kostnadsbomb som tränger bort verksam behandling mot depression.

TLV är en statlig myndighet som beslutar vilken tandvård, vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i högkostnadsskydden. TLVs bedömningar ligger till grund NT-rådets bedömningar. Rådet för nya terapier, NT-rådet, är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner. NT-rådet har mandat att ge rekommendationer till landets regioner om användning av vissa nya läkemedel, oftast sådana som används på sjukhus. Man kan alltså lugnt säga att TLVs underlag är avgörande för NT-rådets beslut. Vi har granskat TLVs underlag och finner så många märkligheter, osakligheter och felaktigheter att det enda rimliga är att TLV gör om sitt arbete. Gör om och gör rätt. Ert arbete i denna tappning utsätter patienter för stora risker och skattebetalarna för miljardkostnader för ett ämne som är lika effektivt som vatten mot depression.

Behandlingseffekten

Behandlingseffekten jämfört med vattenspray är utvärderad i tre randomiserade kontrollerade studier.
Två studier visade ingen statistiskt signifikant mellan esketaminspray och vattenspray.
Den tredje studien visade en statistiskt signifikant skillnad i en depressionskala, men så obetydlig att den knappas har verklig betydelse. Förbättringen bedömdes som lika stor i bägge grupperna enligt en förbättringsskala.
Det riktiga är att nämna detta och att konstatera att det är någon verklig skillnad i effekt mellan esketaminspray och vattenspray.

Men istället lyfter TLV (sid 17) enbart fram den tredje studien som om den skulle visa ett bättre resultat för esketaminspray i allmänhet. Här har TLV visat osaklighet och döljer det verkliga förhållandet. TLV borde ha gjort en hälsoekonomisk bedömning på placeboalternativet eftersom det inte fanns någon kliniskt relevant skillnad.

Minskning av återfall

Företaget presenterar en studie där deltagare som uppnått god effekt med esketamin delas upp i en grupp som slutar tvärt och en som fortsätter. Där hittades en statistisk skillnad i återfall men det visade sig att denna enbart berodde på ett helt avvikande resultat vid en av många studieplatser. När detta avvikande resultat togs bort så fanns ingen skillnad mellan grupperna. Det är alltså fel att säga att det finns en skillnad mellan esketamin och vattenspray vad gällde återfall.

TLV köper helt okritiskt (sid 17) företagets analys av denna studie, trots att svagheten är väl känd. Härmed visar TLV osaklighet och brist på självständig bedömning.

Läs hela artikeln här.