SSRI-behandling av äldre med depression saknar evidens

1
74

Läkartidningen, 2019-12-30

Inom primärvården och geriatriken träffar man ofta äldre patienter som lider av nedstämdhet. Omfattningen av den psykiska ohälsan i den äldre populationen avspeglas i Socialstyrelsens statistik över förskrivning av antidepressiv medicin till äldre (≥65 år) som visar att nästan var 10:e patient behandlades med SSRI 2018 [1].

2015 kom SBU-rapporten »Behandling av depression hos äldre« [2]. Där gick man bland annat igenom effekt och biverkningar av SSRI jämfört med placebo vid pågående depressiv episod samt vid underhållsbehandling vid depressiv episod i remission. Av de 909 översikter som granskades identifierades endast tre studier av medelhög kvalitet gällande pågående depressiv episod och fyra gällande underhållsbehandling [3].

Utifrån studieunderlaget fann SBU ingen signifikant effekt av SSRI i jämförelse med placebo på gruppnivå gällande remission eller behandlingssvar vid pågående depressiv episod. Vid underhållsbehandling fann man efter ett år inte längre någon skillnad i risk för återinsjuknande mellan SSRI och placebo. Däremot hittade man begränsat stöd för att SSRI minskar risken för återinsjuknande jämfört med placebo i upp till ett års tid.

Läs hela artikeln här.

1 COMMENT

  1. 3 studier av 909, dvs .mindre än 0.5% av studierna som var av medelhög kvalitet. Ändå föreskrivs det som standard antidepressiva. Inte konstigt att även äldre mår dåligt. Många har säkert drabbats av både anhörigas och vänners bortgång och kanske en del av de sjukdomar som ökar i takt med åldern. Begreppet återinsjuknande gör gällande att det finns en exakt punkt för “sjukdomen/”diagnosen som går att mäta, där en person plötsligt uppfyller kriterier för en diagnos. Skulle snarare tro att symptom flukturerar och att mätningen i hög grad beror på tidpunkt och av vem som gör bedömningen.

    Jag såg att en del av dem som vistas på äldreboenden och demensboenden i Danmark, får lov att ta sig en sup eller rök, och jag hoppas att så är eller blir fallet I sverige också.